Yhdistyksen säännöt

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Peräpohjolan Leader ry ja sen kotipaikka on Ranuan kunta. Kokouksia voidaan pitää muuallakin kuin kotikunnan alueella, hallituksen päättämässä paikassa.
Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Kemin, Keminmaan, Ranuan, Rovaniemen, Simon ja Tervolan kunnat.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittämistyö. Se toimii työllisyyden, yritystoiminnan, palveluiden ja niiden yleisten edellytysten kehittämiseksi toiminta-alueellaan sekä edistää toiminta-alueensa paikallista kulttuuria ja viihtyisyyttä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

  • kehittää ruohonjuuritasolta lähteviä ideoita, hankkeita sekä verkostoitumista
  • laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia toiminta-alueella
  • järjestää kursseja, koulutus-, kokous- ja
  • esitelmätilaisuuksia sekä opintomatkoja
  • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
  • hankkii rahoitusta ja edelleen rahoittaa hankkeita
  • toimii muin vastaavin tavoin tarkoituksensa toteuttamiseksi

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia ja harjoittaa muuta ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt sekä toiminta-alueen kunnat ja kaupungit.

Yhdistyksen kannatusjäseniä voivat olla yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt sekä kunnat ja kaupungit. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallitus hyväksyy hakemuksesta kannatusjäsenet.

4 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamat-ta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen luonnollisilla henkilöillä, kunnilla, säätiöillä ja muilla yhteisöillä.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän kertakaikkisen liittymismaksun ja vuosittain perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia yksityishenkilöillä, oikeuskelpoisilla yhteisöillä ja säätiöillä sekä kunnilla ja kaupungeilla.

Kannatusjäseniltä perittävän kertakaikkisen liittymismaksun ja vuosittain perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia yksityishenkilöillä, oikeuskelpoisilla yhteisöillä ja säätiöillä sekä kunnilla ja kaupungeilla.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) varsinaista jäsentä joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmikannan mukaisesti siten, että he edustavat tasapuolisesti yhdistyksen toiminta-alueen paikallista julkista hallintoa, toiminta-alueen yhteisöjä ja toiminta-alueen yksityisiä henkilöitä.

Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten peräkkäisten toimikausien määrä on enintään kolme.

Hallituksen jäsenistä puolet (1/2) on vuosittain erovuorossa. Erovuoroisista jäsenistä päätetään ensim-mäisellä kerralla arpomalla.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee tarvittavat toimikunnat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee se kanta, jolle puheenjohtaja on antanut äänensä, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä.
Yhdistyksen hallitus voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle yksin.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös kuukautta ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
Yhdistykselle valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Vaatimus ylimääräisen kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se kanta, jolle puheenjohtaja on antanut äänensä, vaaleis-sa ratkaisee kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko jäsenille postitetuilla kirjeillä tai lehti-ilmoituksella yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä.

Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse taikka tietoliikennevälineen tai muun teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-selle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatus-jäsenmaksujen suuruudet ja päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä ti-lintarkastajien palkkio- ja matkakorvausten suuruus.
6. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

© Peräpohjolan Leader ry 2024