Älykkäät kylät

Älykkäät kylät

Älykkäillä kylillä tarkoitetaan maaseutualuiden yhteisöjä, jotka hyödyntävät innovatiivisia ratkaisuja sekä paikallisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia kehittääkseen omaa resilienssiään (ns. muutoskestävyyttä).

Älykkäät kylät kehittävät toimintaansa osallistavasti ja hyödyntävät erityisesti digitaalisia ratkaisuja pyrkiessään parantamaan oman alueensa taloudellista, sosiaalista ja ympäristön tilaa. Älykkäät kylät tekevät yhteistyötä eri toimijoiden kanssa maaseutualueilla ja kaupungeissa.

Älykkäiden kylien hankkeiden teemoja muunmuassa

  • Taloudelliset: älykkäät paikalliset palvelut ja palveluketjut, alykäs sopeutuminen
  • Sosiaaliset: sosiaalisten ja kulttuuripalvelujen varmistaminen, kestävä hyvinvointi
  • Ympäristö: resurssitehokkuuden parantaminen, hiilijalanjäljen vähentäminen, vähähiiliset kylät

Valmisteluraha

Älykkäät kylät -hankkeen valmisteluun voidaan myöntää 5 000 euron valmisteluraha kertakorvauksena. Valmistelurahalla kartoitetaan hankkeen potentiaalia ja tarvetta sekä kootaan yhteen yhteistyöhankkeen hanketoimijat ja sitoutetaan heidät mukaan.

Valmistelurahahankkeen tuloksena aiesopimus tai raportti miksi idea ei toiminutkaan. Aiesopimus on idean muotoilua, kumppaneiden hakemista, konkretisointia, tavoitteen asettelua, viestintää, verkostoitumista ja osallistamista.

Tuen ehdot

Yhteistyöhanke on kahden tai useamman julkis- tai yksityisoikeudellisen yhteisön, ryhmän tai näiden yhdistelmän yhdessä toteuttamaa kehittämistä. Valmistelurahan hankesuunnitelmassa yksilöidään valmistelurahan hakuvaiheen kumppanit. Valmistelurahahankkeen aikana kumppanuudet täsmentyvät ja voivat laajentua suunniteltavan hankkeen osalta.

Voit saada valmistelurahaa, jos sinulla on suunnitelma hakea tukea kehittämishankkeeseen.

Valmistelurahaa voit saada vain yhden kerran samaan kehittämiskohteeseen. Valmistelurahalla toteutettava hanke voi kestää korkeintaan vuoden.

 

© Peräpohjolan Leader ry 2024