Aloittavan yrittäjän tuet

Jos olet aloittamassa yritystoimintaa tai suunnittelet yrityksen perustamista, voit saada käynnistystukea:

 • yritystoiminnan kokeiluun
 • käynnistystuen tai investointituen hakemisen valmisteluun
 • osa-aikaisen tai päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen
  olemassa olevan yrityksen ostamisen suunnitteluun.

Yritystoimintaa suunnittelevalle

Yritystoiminnan kokeilu saa kestää korkeintaan 4 kuukautta. Voit saada tukea yritystoiminnan kokeiluun tai suunnitteluun vain, jos sinulla ei ole y-tunnusta. Kokeilutuki on tarkoitettu henkilölle, joka ei hakuhetkellä harjoita taloudellista toimintaa, kuten palkansaajille, opiskelijoille ja nuorille.

Asiantuntijapalveluihin kuten liiketoimintasuunnitelman laadintaan, kirjanpidon tai tuotannon suunnitteluun, 2 500 € .

Omistajavaihdos tuessa ostettavan yrityksen sijaittava harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla. Et tarvitse y-tunnusta, jotta voit hakea tukea. Vakioitu kertakorvaus, jota voidaan myöntää enintään 5 000 € samalle hakijalle rahoituskauden aikana.

 

Liikeidean kehittämisen ja liiketoiminnan edellytysten selvittämisen asiantuntijapalveluihin, 1 000€.

Vakioitu kertakorvaus, joka maksetaan, kun suunnittelu on toteutettu ja raportoitu.

Erityishuomioita:

 • Hakijalla ei y-tunnusta

 

 

Esimerkiksi toimitilojen ja laitteiden vuokra, aineet ja tarvikkeet (ei vaihto-omaisuus), käyttömaksut, matkat, koulutus, valmennus, asiantuntijaosaamisen ja tiedonhankkimisen palvelut, 2 500 €.

Tuki on vakioitu kertakorvaus, joka maksetaan, kun kokeilutoimet on toteutettu ja raportoitu.

Erityishuomioita:

 • Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvälle, hakijalla ei voi olla Y-tunnusta.
 • Enintään 4 kk:n kokeiluun.

 

 

 

Yritystä perustavalle

Rakentamiseen, remontointiin, kone- ja laitehankintoihin.
Tukea voidaan myöntää myös aineettomien oikeuksien hankkimiseen, kuten patenttiin, valmistusoikeuksiin tai tietokoneohjelmiston hankkimiseen.

Tuen määrä on 40% harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla ja 30 % muulla tukikelpoisella alueella. Tarkista tuki% kartalta; Kaupunki-maaseutuluokitus 

Minimi kustannukset 5 000 €.

Hankkeen kustannusarvio maksimissaan 70 000 € (Peräpohjolan Leader ry:n hallituksen linjaus)

Osa-aikainen yritystoiminta on esimerkiksi kausiluonteista (enintään 6 kk/ v.) tai yritystoimintaa harjoitetaan osa-aikaisen palkkatyön rinnalla (10-35 h/ vko). Tukea ei myönnetä kokoaikaisen palkkatyön rinnalla tehtävään yritystoimintaan. Tavoitteena on yli 10 000€:n liikevaihto. Tukimäärä 5 000€.

Voidaan sisällyttää seuraavia kustannuksia: toimitilojen ja laitteiden vuokra, aineet ja tarvikkeet ( ei vaihto-omaisuus), käyttömaksut, matkat, koulutus, valmennus, asiantuntijaosaamisen ja tiedonhankkimisen palvelut, myös pienhankinnat. Ei voi sisällyttää yrittäjän omaa työtä.

Tuki on vakioitu kertakorvaus, joka maksetaan raportoitua toteutusta vastaan.

Osa- tai kokoaikaiseen yritystoiminnan käynnistämiseen voit saada tukea, jos:

 • olet vähintään 18-vuotias ja ryhdyt yrittäjäksi yksityisenä elinkeinonharjoittajana, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa.
 • sinulla tai perustettavan yrityksesi määräysvaltaisilla osakkailla, yhtiömiehillä tai osuuskunnan jäsenillä ei ole aikaisempaa kokemusta yritystoiminnasta.
 • perustettava yrityksesi sijaitsee maaseudulla.
 • perustettavalla yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
 • perustettava yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

Erityishuomioita:

 • Voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran rahoituskauden aikana.
 • Samalle hakijalle ei voida myöntää sekä osa- että päätoimisen yrittäjyyden käynnistystukea ohjelmakauden aikana.
 • Hakijalla oltava Y-tunnus

 

 

Tuki otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta lähtien. Tuen tiedot tarkentuvat ennen tuen myöntämisen aloittamista.

Esimerkiksi koulutukseen, asiantuntijapalveluihin, vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä pienhankintoihin. Tukimäärä 7 500 €.

Päätoimisuudella tarkoitetaan, että yrittäjä työskentelee yrityksessä vähintään 35 h/ vko ja saa toimeentulonsa yritystoiminnasta ja tavoiteltava lv. on vähintään 15 000 €.

Voidaan sisällyttää seuraavia kustannuksia: toimitilojen ja laitteiden vuokra, aineet ja tarvikkeet (ei vaihto-omaisuus), käyttömaksut, matkat, koulutus, valmennus, asiantuntijaosaamisen ja tiedonhankkimisen palvelut, myös pienhankinnat. Ei voi sisällyttää yrittäjän omaa työtä.

Vakioitu kertakorvaus, joka maksetaan raportoitua toteutusta vastaan.

Osa- tai kokoaikaiseen yritystoiminnan käynnistämiseen voit saada tukea, jos:

 • olet vähintään 18-vuotias ja ryhdyt yrittäjäksi yksityisenä elinkeinonharjoittajana, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa.
 • sinulla tai perustettavan yrityksesi määräysvaltaisilla osakkailla, yhtiömiehillä tai osuuskunnan jäsenillä ei ole aikaisempaa kokemusta yritystoiminnasta.
 • perustettava yrityksesi sijaitsee maaseudulla.
 • perustettavalla yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
 • perustettava yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

Erityishuomioita:

 • Voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran rahoituskauden aikana
 • Samalle hakijalle ei voida myöntää sekä osa- että päätoimisen yrittäjyyden käynnistystukea ohjelmakauden aikana
 • Hakijalla Y- tunnus, yrittäjän eläkevakuutus, yel ja valmis liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman (LTS) tai kehittämissuunnitelman valmistelun ja rahoituksen hakemisen edellytysten selvittämisen asiantuntijapalveluihin.Tukea voi hakea myös esim. koneen tai laitteen hankinnan suunnitteluun tai maaseuturahaston ulkopuolisen rahoituksen edellytysten selvittämiseen. Tukimäärä 2 000€.

Tuki on vakioitu kertakorvaus, joka maksetaan, kun toimenpide on toteutettu ja raportoitu.

Erityishuomioita:

 • Voi hakea henkilötunnuksella tai Y-tunnuksella

Toimivalle yritykselle

Rakentamiseen, remontointiin, kone- ja laitehankintoihin.
Tukea voidaan myöntää myös aineettomien oikeuksien hankkimiseen, kuten patenttiin, valmistusoikeuksiin tai tietokoneohjelmiston hankkimiseen.

Tuen määrä on 40% harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla ja 30 % muulla tukikelpoisella alueella. Tarkista tuki% kartalta; Kaupunki-maaseutuluokitus

Minimi kustannukset 5 000 €.

Hankkeen kustannusarvio maksimissaan 70 000 € (Peräpohjolan Leader ry:n hallituksen linjaus)

Vain harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla sijaitseville ja päätoimisesti toimiville mikroyrityksille. Kaupunki-maaseutuluokitus

Energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, uusiutuvan energiamuodon käytön lisäämiseen ja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen.

Tuki 30%.

Kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin, aineisiin, tarvikkeisiin, matkoihin, vuokriin, kehittämisestä vastaavan henkilön palkkakustannuksiin. Tukimäärä 3 000€.

Vakiintuneella yritystoiminnalla tarkoitetaan, että yritystoimintaa on harjoitettu osa-aikaisesti tai päätoimisesti vähintään 1 tilikauden ajan.

Tuki on vakioitu kertakorvaus, joka maksetaan toteutuksen raportointia vastaan.

Voidaan myöntää samalle hakijalle enintään 3 x rahoituskauden 2023-2027 aikana edellyttäen kehittymisen edistymistä ja edellisen myönnetyn kehittämisavustuksen käyttöä.

 

 

Voidaan käyttää asiantuntijapalveluihin, joiden avulla laaditaan liiketoiminta/kehittämissuunnitelma sekä selvitetään avustusten ja muun rahoituksen hakemisen edellytyksiä. Tukea voi hakea myös esim. koneen tai laitteen hankinnan suunnitteluun tai maaseuturahaston ulkopuolisen rahoituksen edellytysten selvittämiseen. Tukimäärä 2 000 €.

 

Maatiloille

Esimerkiksi uusien tuotantomenetelmien, tuotteiden, markkinakanavien ym. pienimuotoiseen kokeiluun alkutuotannossa, kumppanuusmaatalous, eläintenpidon uudet menetelmät. Ensimmäistä kertaa kokeiltavaan tai olemassa olevan maataloustoiminnan monipuolistamiseen.

Toimitilojen, koneiden, laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin, koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen hankkimiseen, taloudelliselta käyttöiältään kokeilun aikaisiin pienhankintoihin, ei eläinten hankintaan. Tukimäärä 2 500€, 5 000€ tai 7 500€.
Toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä.

Erityishuomioita:

 • Hakija voi olla maatila tai muu kuin maatila.

Yritysryhmähanke

Yritysryhmä hankkeiden hakijan tulee olla kehittämisorganisaatio

Mukana oltava 4-10 yritystä, joilla on sama kohde yrityksen kehittämiselle. Tähän haetaan hankkeella kehitystä tarvittavissa muodoissa. Mukana olevat yritykset panostavat oma rahoitusosuuden verran, jokaisen yrityksen osuuden mukana olevat yritykset yhdessä päättävät.

 

Yritysryhmähankkeiden maksimi kustannukset 100 000 euroa, tukiprosentti 75%. Hankkeita myönnetään Peräpohjolan Leader.lta kerran per kalenterivuosi.

Investointeja koskevat rajoitukset

Investointeja koskevat yleisrajoitukset

Seuraavia investointeja ei tueta:

 1. Eläinten hankinta
 2. Traktorin tai muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta
 3. Liikennealan investoinnit
 4. Puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta sekä muun vastaavan koneen tai laitteen hankinta
 5. Käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei yritystoimintaa olennaisesti laajenneta tai yrityksen teknologinen taso investoinnin vaikutuksesta merkittävästi parane taikka oteta käyttöön korkeampaan ympäristönsuojelulliseen tasoon johtavia tekniikoita
 6. Energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
 7. Toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankintaan; tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa
 8. Investointi, jonka tarkoituksena on ainoastaan toimitilojen tarjoaminen vuokralle
 9. Kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, ellei kohteen arvoa ole määritelty markkinaehtoisesti ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja hankintaa tehdään markkinaehtoisesti
 10. Kokonaisteholtaan yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotannollisia investointeja
 11. Aurinko- ja tuulivoimaloita
 12. Koneurakoinnin maansiirtokoneita.

Peräpohjolan Leader ry:n hallituksen linjaukset

Seuraavia investointeja ei tueta:

 1. Mökit ja kiinteät iglut
 2. Safarikelkat
 3. Halleja, joissa ei tuotannollista toimintaa

Peräpohjolan Leader ry:n hallitus on lisäksi linjannut seuraavaa

 • Hankkeen kustannusarvio voi olla maksimissaan 70 000 €.
 • Hankkeen, joka sisältää maapohjan hankinnan, on oltava merkittävä työllistävä vaikutus (2htv).
 • Tuettujen majoitusyksiköiden on oltava ekologisesti kestäviä (mm. jurtat, teltat, kelluvat iglut ja muut vastaavat).
 • Hankkeen kesto on maksimissaan kaksi vuotta. Tarvittaessa hyvin perustellusta syystä voidaan myöntää jatkoaikaa.
 • Yritysryhmähankkeiden maksimi kustannukset 100 000 euroa, tukiprosentti 75%. Hankkeita myönnetään yksi per kalenterivuosi.

 

© Peräpohjolan Leader ry 2023