Mihin tukea myönnetään?

Yleishyödyllisten hankkeiden tulee liittyä Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelmaa ja toteuttaa jotakin sen painopisteistä.

Strategian painopisteitä läpileikkaavat seuraavat teemat:

 • Kestävä kehitys
 • Tieto, digitalisaatio ja älykkäät ratkaisut
 • Omavaraisuus, huoltovarmuus ja lähiruoka
 • Nuoret, verkostot ja kansainvälisyys

Nämä teemoja peilataan kaikkien painopisteiden hankkeiden kohdalla ja niiden yhteistuloksena löydetään hankkeelle oikea suunta. Strategian läpileikkaavat teemat ovat asioita, joita uudella rahoituskaudella valtakunnallisesti halutaan hankkeissa näkyvän. Kaikki alueelliset toimintasuunnitelmat tukevat Suomen CAP27 -suunnitelmaa.

Hanke ei voi kohdistua vain tietyn toimintaryhmän yksittäiseen kehityskohteeseen, vaan laajan joukon asukkaita tai toimijoita tulee hyötyä hankkeesta.

Tukea voivat saada

 • Rekisteröityneet yhdistykset
  • esimerkiksi kyläyhdistykselle, urheiluseuralle, järjestölle, kulttuuriyhdistykselle,
 • Metsästysseurat
 • Osuuskunnat
 • Säätiöt

Rahoitettavat toimet

Rahoitettavien hankkeiden tuloksena pitää syntyä jotakin uutta. Uutuusarvo voi liittyä hankkeen sisältöön kuten uutta luovaan toimintamalliin tai hankkeen lopputuloksena syntyviin toimintamahdollisuuksiin (rakennukset, rakennelmat, harrastusmahdollisuudet ym.).

Rahoitusta voi hakea esimerkiksi yhteisiin liikuntavälineisiin, palveluiden kehittämiseen, tai uudenlaisen toiminnan kehittämiseen. Leader-tuella voidaan myös kunnostaa tärkeitä kulttuuriperintökohteita, jotka tukevat vaikkapa kylän matkailua.

Emme rahoita:

Tavanomaista toimintaa

Hankkeen kesto on maksimissaan kaksi vuotta. Tarvittaessa hyvin perustellusta syystä voidaan myöntää jatkoaikaa.

 

Hankemuodot

Huom! Kylätalohankkeille aukeaa Teema-haku 15.1.2024.

Yleishyödyllinen investointituki 65%

Yleishyödyllinen investointihanke lisää paikallisten asukkaiden hyvinvointia, alueen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä konkreettisilla investoinneilla tai hankinoilla.

Tuella voidaan rakentaa, kehittää tai laajentaa kylän yhteisiä kokoontumis- ja harrastetiloja, liikuntapaikkoja jne. tai hankkia yhteiseen käyttöön koneita, laitteita ja kalusteita.

Investoinnin tulee hyödyttää alueen asukkaita yleisesti, ja sen tulee olla kaikkien asukkaiden ja kylän toimijoiden käytettävissä. Tukea ei voi myöntää yksittäisen harrastajaryhmän investointeihin.

 

Talkootyön tai yksityisen rahan osuus hankkeessa 35%.

 • Vastikkeettoman työn arvo (väh. 15 vuotias tekijä) 20€ / tunti ja konetyö 40€ / käyttötunti

Rakennuksen hankinnassa huomioitavaa; rakennus soveltuu harjoitettavaan toimintaan tai on kohtuullisin kustannuksin muutettavissa sellaiseksi

Hyväksyttävät kustannukset;rakennuksen hankkiminen, rakennusten korjaamiseen tai laajentamiseen tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkiminen. Kiinteiden laitteiden hankinta, suunnitelmat, työpalkat, urkoinnit. Lisäksi mikäli sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemäri- sekä tietoliikenneliittymä kustannukset ovat osa tuettavaa toimenpidettä
maapohja rakennusten hankkimisen yhteydessä, kun se ei ylitä 10%.a koko kiinteistön hankinnan tukikelpoisista kustannuksista

Alle 8 000 € hankkeet ovat automaattisesti pienhankkeita, kts. kohta pienhankkeet.

Peräpohjolan Leader rahoituslinjaus;

 • 70 000 € hankekoko – tuki 45 500 €
 • Kiinteistön ja maapohjan hankinta – Tulee olla merkittävä vaikutus alueen kehittymiselle vrt. yritystuen merkittävä työllistävä vaikutus 2htv.
 • Kylätalo investointi; irtaimistoa eli koneet, laitteet, kalusto

Yleishyödyllinen kehittämishanke 80%

Yleishyödyllisellä kehittämishankkeella vastataan kylän tai laajemman alueen yhteiseen kehittämistarpeeseen tai ratkotaan yhteistä ongelmaa hankesuunnitelman mukaisesti.

Talkootyön tai yksityisen rahan osuus hankkeessa 20%.

 • Vastikkeettoman työn arvo (väh. 15 vuotias tekijä) 20€ / tunti ja konetyö 40€ / käyttötunti

Hyväksyttävät kustannukset;

Henkilöstökulut (kunnat)
Matkakustannukset
Ostopalveluiden hankinta
Vuokrakustannukset
Pienhankinnat ja kohtuulliset tilaisuuksien tarjoilukulut
Tarpeelliset ja kohtuulliset kv-yhteistyö kustannukset

Yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa voidaan esimerkiksi

 • edistää asukkaiden palveluja ja harrastusmahdollisuuksia
 • kehittää kylän matkailua ja kansainvälisyyttä
 • asukkaiden yhteisöllisyyttä
 • paikallista kulttuuria
 • kylän viihtyisyyttä, toiminnallisuutta ja vetovoimaisuutta.

Kehittämishankkeella voidaan säilyttää lisäksi kulttuuriperintöä tai laatia ja toteuttaa kylien kehittämissuunnitelmia.

Hanke on avoin ja siitä tiedotetaan mahdollisimman laajasti. Kehittämishankkeen tulokset hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita ja siitä jää pysyvää hyötyä alueelle.

Alle 8 000 € hankkeet ovat automaattisesti pienhankkeita, kts. kohta pienhankkeet.

Peräpohjolan Leader rahoituslinjaus

 • 70 000 € hankekoko – tuki 56 000 €
 • Kylätalo-hanke; Rakenteisiin menevää toimintaa
 • Kylätalo-hankkeille oma hakujakso

Kuntien hankkeet 65 % tuki

 • 70 000 € hankekoko – tuki 45 500 €

Älykkäät kylät valmisteluraha valtakunnallisella ohjeella

 

Tiedonvälityshankkeessa viedään tietoa alueen asukkaille, yrittäjille ja muille toimijoille maaseudun kehittymisen kannalta tärkeistä asioista. Tiedonvälityshankkeessa voidaan järjestää muun muassa yleisiä tiedotuskampanjoita, jotka edistävät ympäristö- ja maaseututietoisuuden lisäämistä, helpottavat uusimman tieteellisen tiedon leviämistä tai auttavat innovaatioiden, uusien menetelmien ja muun osaamisen saattamista maaseudun asukkaiden käyttöön.

Tukitaso on enintään 80 %. Hanke ei voi sisältää talkootyötä.

Koulutushankkeessa lisätään maaseudun asukkaiden ja yrittäjien osaamista, toimintavalmiuksia sekä lisätään yhteistyötä. Yleinen koulutus on kaikille avointa eikä se kohdistu tiettyyn yritysjoukkoon tai toimialaan. Koulutuksella annetaan yleisiä valmiuksia esimerkiksi liiketoimintaosaamiseen, maaseudun kehittämiseen ja maaseutuelinkeinoihin, ympäristöosaamiseen, vähähiilisyyteen ja kansainvälistymiseen.

Peräpohjolan Leader linjaus; Koulutushankkeiden maksimi kustannukset 50 000 euroa, tukiprosentti 75%. Hanke ei voi sisältää talkootyötä.

Koulutushanke voi myös kohdistua tiettyyn yritysjoukkoon tai tietylle toimialalle. Silloin hankkeessa voidaan antaa myös yritysten osaamista ja toimintaa merkittävästi parantavaa koulutusta ja  valmiuksia myös yrityskohtaisesti. Tukitaso vaihtelee sen mukaan kenelle koulutus on suunnattu ja kuinka paljon siitä yritykset hyötyvät.

Myös koulutushanke voi olla tietyn yrittäjäjoukon oma yritysryhmähanke, joka tuo suoraan yrityskohtaista hyötyä. Siinä voi olla myös liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa yrityskohtaista koulutusta.

Peräpohjolan Leader linjaus; Yritysryhmähankkeiden maksimi kustannukset 100 000 euroa, tukiprosentti 75%. Hankkeita myönnetään yksi per kalenterivuosi.

Kehittämishankkeisiin sekä yleishyödyllisiin investointeihin, tuki maksetaan kertakorvauksena.

 • 1000 – 8000€
 • Esimerkiksi laavu, pieni tapahtuma, liikuntaa lisääviä välineitä

Peräpohjolan Leader rahoituslinjaus;

 • 30 000€ varataan näihin hankkeisiin, summaa tarkastellaan sen loputtua uudelleen.
 • Tapahtumia, myös kertaluonteisia pop-up tapahtumia
 • Pieniä investointeja
 • Pieniä kehittämiskokonaisuuksia
© Peräpohjolan Leader ry 2024