Mihin tukea myönnetään?

Yleishyödyllisten hankkeiden tulee liittyä Peräpohjolan Leader ry:n strategiaan ja toteuttaa jotakin sen painopisteistä.

Strategian painopisteet ja läpileikkaavat teemat pohjautuvat ajatukseltaan myös CAP27 – maaseudun kehittämisen ohjelmakauteen.

 • Katse tulevaisuuteen
 • Yrittäjyys ja elinkeinot
 • Yhteisöjen hyvinvointi
 • Peräpohjalaisuus

Strategian painopisteitä läpileikkaavat seuraavat teemat:

 • Kestävä kehitys
  • Kylien yhteisöt, yrittäjät ja muut toimijat kannustetaan edistämään Lapin pyrkimystä hiilineutraaliksi maakunnaksi ja vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. Näihin toimiin pyritään energia- ja resurssitehokkuudella, perinteisiä kestäviä toimintatapoja korostamalla ja kiertotalouden ratkaisuilla. Toimitaan alueella sosiaalisesti kestävällä tavalla ja pyritään vihreään siirtymään reilusti paikallisuus huomioiden.
 • Tieto, digitalisaatio ja älykkäät ratkaisut
  • Alueella kehitetään etätyön tekemistä, monipaikkaista asumista ja monimuotoista yrittäjyyttä. Hyödynnetään digitalisaatiota maaseutuasumisessa esimerkiksi ikäihmisten tukena. Vahvistetaan alueen toimijoiden ajantasaista osaamista ja lisätään tutkimuspohjaista tietoa. Kannustetaan kyllä kehittämään aluettaan laatimalla Älykäs kylä – suunnitelmia. Tarinoiden ja kulttuurin avulla tuodaan esille perinteistä peräpohjalaista tietotaitoa.
 • Omavaraisuus, huoltovarmuus ja lähiruoka
  • Peräpohjolan kylien yhteisöt, yrittäjät ja muut toimijat varautuvat kriisitilanteisiin ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin. Paikallisia raaka-aineita ja menetelmiä arvostetaan, hyödynnetään ja jalostetaan alueella arvon lisäämiseksi. Tuetaan paikallista ruoantuotantoa ja luonnontuoteyrittäjyyttä. Kylillä haetaan omavaraisia hajautetun uusiutuvan energiatuotannon ratkaisuja.
 • Nuoret, verkostot ja kansainvälisyys
  • Peräpohjolan omaleimaisen alueen tunnettuus ja veto- ja pitovoima kasvavat. Nuoria aktivoidaan osallistumaan kotiseutunsa kehittämiseen ja turvaamaan kylätoiminnan jatkuvuus. Maaseudulla on mahdollisuuksia harrastaa ja viettää vapaa-aikaa. Tuetaan yritysten välistä yhteistyötä esimerkiksi yritysryhmähankkeilla ja kannustetaan nuoria yrittäjyyden pariin. Lisätään kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi maaseutumatkailussa ja osaamisen lisäämisessä.

Nämä teemoja peilataan kaikkien painopisteiden hankkeiden kohdalla ja niiden yhteistuloksena löydetään hankkeelle oikea suunta. Strategian läpileikkaavat teemat ovat asioita, joita uudella rahoituskaudella valtakunnallisesti halutaan hankkeissa näkyvän. Kaikki alueelliset toimintasuunnitelmat tukevat Suomen CAP27 -suunnitelmaa.

Hanke ei voi kohdistua vain tietyn toimintaryhmän yksittäiseen kehityskohteeseen, vaan laajan joukon asukkaita tai toimijoita tulee hyötyä hankkeesta.

Tukea voivat saada

 • Rekisteröityneet yhdistykset
  • esimerkiksi kyläyhdistykselle, urheiluseuralle, järjestölle, kulttuuriyhdistykselle,
 • Metsästysseurat
 • Osuuskunnat
 • Säätiöt

Rahoitettavat toimet

Rahoitettavien hankkeiden tuloksena pitää syntyä jotakin uutta. Uutuusarvo voi liittyä hankkeen sisältöön kuten uutta luovaan toimintamalliin tai hankkeen lopputuloksena syntyviin toimintamahdollisuuksiin (rakennukset, rakennelmat, harrastusmahdollisuudet ym.).

Rahoitusta voi hakea esimerkiksi yhteisiin liikuntavälineisiin, palveluiden kehittämiseen, tai uudenlaisen toiminnan kehittämiseen. Leader-tuella voidaan myös kunnostaa tärkeitä kulttuuriperintökohteita, jotka tukevat vaikkapa kylän matkailua.

Emme rahoita: Tavanomaista toimintaa

Hankkeen kesto on maksimissaan kaksi vuotta. Tarvittaessa hyvin perustellusta syystä voidaan myöntää jatkoaikaa.

Hankemuodot

 

Yleishyödyllinen investointituki 65%

Yleishyödyllinen investointihanke lisää paikallisten asukkaiden hyvinvointia, alueen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä konkreettisilla investoinneilla tai hankinoilla.

Tuella voidaan rakentaa, kehittää tai laajentaa kylän yhteisiä kokoontumis- ja harrastetiloja, liikuntapaikkoja jne. tai hankkia yhteiseen käyttöön koneita, laitteita ja kalusteita.

Investoinnin tulee hyödyttää alueen asukkaita yleisesti, ja sen tulee olla kaikkien asukkaiden ja kylän toimijoiden käytettävissä. Tukea ei voi myöntää yksittäisen harrastajaryhmän investointeihin.

Talkootyön tai yksityisen rahan osuus hankkeessa 35%.

Vastikkeettoman työn arvo (väh. 15 vuotias tekijä) 20€ / tunti ja konetyö 40€ / käyttötunti

Rakennuksen hankinnassa huomioitavaa; rakennus soveltuu harjoitettavaan toimintaan tai on kohtuullisin kustannuksin muutettavissa sellaiseksi

Hyväksyttävät kustannukset;rakennuksen hankkiminen, rakennusten korjaamiseen tai laajentamiseen tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkiminen. Kiinteiden laitteiden hankinta, suunnitelmat, työpalkat, urkoinnit. Lisäksi mikäli sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemäri- sekä tietoliikenneliittymä kustannukset ovat osa tuettavaa toimenpidettä
maapohja rakennusten hankkimisen yhteydessä, kun se ei ylitä 10%.a koko kiinteistön hankinnan tukikelpoisista kustannuksista

Alle 8 000 € hankkeet ovat automaattisesti pienhankkeita, kts. kohta pienhankkeet.

Peräpohjolan Leader rahoituslinjaus

 • 70 000 € hankekoko – tuki 45 500 €
 • Kiinteistön ja maapohjan hankinta – Tulee olla merkittävä vaikutus alueen kehittymiselle vrt. yritystuen merkittävä työllistävä vaikutus 2htv.
 • Kylätalo investointi; irtaimistoa eli koneet, laitteet, kalusto

Yleishyödyllinen kehittämishanke 80%

Yleishyödyllisellä kehittämishankkeella vastataan kylän tai laajemman alueen yhteiseen kehittämistarpeeseen tai ratkotaan yhteistä ongelmaa hankesuunnitelman mukaisesti.

Talkootyön tai yksityisen rahan osuus hankkeessa 20%.

Vastikkeettoman työn arvo (väh. 15 vuotias tekijä) 20€ / tunti ja konetyö 40€ / käyttötunti

Hyväksyttävät kustannukset

Henkilöstökulut (kunnat)
Matkakustannukset
Ostopalveluiden hankinta
Vuokrakustannukset
Pienhankinnat ja kohtuulliset tilaisuuksien tarjoilukulut
Tarpeelliset ja kohtuulliset kv-yhteistyö kustannukset

Yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa voidaan esimerkiksi

 • edistää asukkaiden palveluja ja harrastusmahdollisuuksia
 • kehittää kylän matkailua ja kansainvälisyyttä
 • asukkaiden yhteisöllisyyttä
 • paikallista kulttuuria
 • kylän viihtyisyyttä, toiminnallisuutta ja vetovoimaisuutta.

Kehittämishankkeella voidaan säilyttää lisäksi kulttuuriperintöä tai laatia ja toteuttaa kylien kehittämissuunnitelmia.

Hanke on avoin ja siitä tiedotetaan mahdollisimman laajasti. Kehittämishankkeen tulokset hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita ja siitä jää pysyvää hyötyä alueelle.

Alle 8 000 € hankkeet ovat automaattisesti pienhankkeita, kts. kohta pienhankkeet.

Peräpohjolan Leader rahoituslinjaus

 • 70 000 € hankekoko – tuki 56 000 €
 • Kylätalo-hanke; Rakenteisiin menevää toimintaa
 • Kylätalo-hankkeille oma hakujakso

Kuntien hankkeet 65 % tuki

 • 70 000 € hankekoko – tuki 45 500 €

Älykkäät kylät valmisteluraha valtakunnallisella ohjeella

 

Tiedonvälityshankkeessa viedään tietoa alueen asukkaille, yrittäjille ja muille toimijoille maaseudun kehittymisen kannalta tärkeistä asioista. Tiedonvälityshankkeessa voidaan järjestää muun muassa yleisiä tiedotuskampanjoita, jotka edistävät ympäristö- ja maaseututietoisuuden lisäämistä, helpottavat uusimman tieteellisen tiedon leviämistä tai auttavat innovaatioiden, uusien menetelmien ja muun osaamisen saattamista maaseudun asukkaiden käyttöön.

Peräpohjolan Leader linjaus;

o   Maksimi kustannus 60 000€, tuki 100%, myönnetään vain kerran vuodessa

o   Tulee olla laajempaa yleisöä koskettavaa tiedonvälittämistä, koko alueelle mahdollista jakaa

Koulutushankkeessa lisätään maaseudun asukkaiden ja yrittäjien osaamista, toimintavalmiuksia sekä lisätään yhteistyötä. Yleinen koulutus on kaikille avointa eikä se kohdistu tiettyyn yritysjoukkoon tai toimialaan. Koulutuksella annetaan yleisiä valmiuksia esimerkiksi liiketoimintaosaamiseen, maaseudun kehittämiseen ja maaseutuelinkeinoihin, ympäristöosaamiseen, vähähiilisyyteen ja kansainvälistymiseen.

Koulutushanke voi myös kohdistua tiettyyn yritysjoukkoon tai tietylle toimialalle. Silloin hankkeessa voidaan antaa myös yritysten osaamista ja toimintaa merkittävästi parantavaa koulutusta ja  valmiuksia myös yrityskohtaisesti. Tukitaso vaihtelee sen mukaan kenelle koulutus on suunnattu ja kuinka paljon siitä yritykset hyötyvät.

Myös koulutushanke voi olla tietyn yrittäjäjoukon oma yritysryhmähanke, joka tuo suoraan yrityskohtaista hyötyä. Siinä voi olla myös liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa yrityskohtaista koulutusta.

Peräpohjolan Leader linjaus;

o   Maksimi kustannus 50 000€, tuki 75%, myönnetään vain kerran vuodessa

o   Osaaminen hankkeen toteuttamiseksi tulee olla koulutuksesta

Kehittämishankkeisiin sekä yleishyödyllisiin investointeihin, tuki maksetaan kertakorvauksena.

 • Pienin myönnettävä tuen määrä on 1 000 euroa ja kokonaiskustannukset 8 000€.
 • Esimerkiksi laavu, pieni tapahtuma, liikuntaa lisääviä välineitä

Peräpohjolan Leader rahoituslinjaus

Tukiprosentti 100 %, voidaan rahoittaa

 • turvallisuutta ja varautumista edistäviä investointeja
 • palvelukokeilujen investoinnit, joilla etsitään ratkaisuja maaseudulla palvelujen saatavuuteen
 • kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelujen investoinnit sekä nuorten palveluja parantavat investoinnit
 • digitalisaation hyödyntämistä yhteiskäytössä olevissa tiloissa edistävät investoinnit

Tukiprosentti 65 %, voidaan rahoittaa

 • vesihuoltoon kohdistuvat investoinnit
 • tietoliikenteeseen kohdistuvat investoinnit
 • pienet kylätalohankkeet

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen tukiprosentti 80 %

 • 30 000€ varataan näihin hankkeisiin, summaa tarkastellaan sen loputtua uudelleen.
 • Tapahtumia, myös kertaluonteisia pop-up tapahtumia
 • Pieniä investointeja
 • Pieniä kehittämiskokonaisuuksia

Kustannusmallit

Kun teet hankkeesi kustannusarviota, voit valita hanketyypistä riippuen kustannusmalliksi

 • laskennalliset kustannukset 19 %,
 • laskennalliset kustannukset 40 % tai
 • tosiasialliset kustannukset.

Maksutavaksi voit valita

 • kustannusperusteisen tai
 • tuotosperusteisen.

Osassa hanketyyppejä kustannusmallia ja tuen maksutapaa ei voi valita, vaan ne on ennalta määritelty.

Investointihankkeissa ei ole mahdollista valita laskennalliset kustannukset 19 %- tai laskennalliset kustannukset 40 % -kustannusmalleja.

Voit vertailla laskennallisia kustannuksia laskurilla

Lisätietoja laskennallisista kustannusmalleista ja tuen maksutavasta.

© Peräpohjolan Leader ry 2024